рішення сесії №95-17/22 «Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району, Чернівецької області»

  • 51
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХVІІ сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 19.08.2022
Номер документу: 95-17/22
Назва документу: Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району, Чернівецької області

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХVІІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

Р І Ш Е Н Н Я     №  95-17/22

19 серпня 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району, Чернівецької області

 

 

З метою упорядкування мережі закладів освіти Конятинської сільської ради та приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства типів та найменувань закладів загальної середньої освіти, керуючись статтями 32, 35, 37, 56 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

  1. Змінити тип та найменування Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району, Чернівецької області на опорний заклад Довгопільський ліцей Конятинської сільської ради – повна назва, Довгопільський ліцей – скорочена назва.
  2. Затвердити Статут опорного закладу Довгопільського ліцею Конятинської сільської ради (код ЄДРПОУ – 25079050) у новій редакції (додається).
  3. Уповноважити керівника закладу освіти Юрія МАРОТЧАКА подати для державної реєстрації установчі документи опорного закладу Довгопільського ліцею Конятинської сільської ради відповідно до чинного законодавства.
  4. Сектору освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради (Андріана ДОБРОДІЙЧУК) здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з перепрофілюванням (зміну типу), найменування зазначеного закладу, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням ХVІІ сесії VІІІ скликання

Конятинської сільської ради

від 19.08. 2022 р. № 95-17/22

Сільський голова

____________ Олексій СКРИПЧУК

 «__» _________    2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

опорного закладу

Довгопільський ліцей

Конятинської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Довгопілля, 2022 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний заклад Довгопільський ліцей Конятинської сільської ради утворений рішенням сімнадцятої сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання від 19 серпня 2022 року № 95-17/22.

1.2. Засновником Довгопільського ліцею є Конятинська сільська рада (код ЄДРПОУ № 04417783), місцезнаходження: вулиця Центральна, будинок 162, с. Конятин Вижницького району Чернівецької області, Україна, поштовий індекс 59122, (далі – Засновник).

1.3.     Найменування опорного закладу:

Повне: Опорний заклад Довгопільський ліцей Конятинської сільської ради.

Скорочене: Довгопільський ліцей

1.4.     Юридична адреса Довгопільського ліцею 59120 с. Конятин Вижницький район Чернівецька область, вул. І.Миколайчука, 33А.

1.5.     Довгопільський ліцей забезпечує реалізацію права громадян на здобуття  дошкільної, початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

1.6. Довгопільський ліцей (далі - Ліцей) є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку. Кількість здобувачів освіти ліцею  (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб.

1.7. Ліцей може мати структурний підрозділ Пансіон у складі Довгопільського ліцею. Структурний підрозділ - не має статусу юридичної особи, не є відокремленим ні організаційно, ні територіально від Довгопільського ліцею і діє на підставі, Статуту ліцею та  Положення про «Пансіон»

1.8.     Довгопільський ліцей забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування.

1.9.     Головною метою та завданнями діяльності Довгопільського ліцею є:

- створення єдиного освітнього простору;

- створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати освітнього процесу;

- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

- пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.10.   Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положенням про освітній округ, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника, розпорядженнями сільського голови, органу управління освітою Конятинської сільської ради та власними установчими документами (Статутом, Положенням про філію).

1.11.   Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12.   Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за організацію освітнього та виховного процесу в закладах освіти;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

1.13.   Ліцей має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання;

- розробляти на основі Типової власну освітню програму;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб в спосіб не забороненим законом.

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.14.   Структура  ліцею :

структурний підрозділ, що забезпечує дошкільну освіту, тривалістю 1 рік — дошкільний підрозділ;

структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки — початкова школа;

структурний підрозділ  II ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років - гімназія;

структурний підрозділ III ступеня, що забезпечує профільну середню освіту, тривалістю 3 роки - ліцей.

У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків ліцей утворює інклюзивний клас та/або групу в обов’язковому порядку. Спеціальний клас та/або група утворюється керівником ліцею за погодженням із засновником цього ліцею  або уповноваженим ним органом. Створення класів, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у ліцею освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. Ліцей забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі. Ліцей здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування ліцею  та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за рахунок коштів засновника, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та за погодження  засновника, в ліцею освіти можуть бути створені групи продовженого дня і групи короткотривалого перебування дітей,  фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ліцею  на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

1.15.   В ліцею створюються та функціонують для педагогічних працівників та його філії методичні об’єднання та інші форми методичної роботи, що визначаються щорічно відповідним наказом керівника Ліцею.

1.16.   Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником.

1.17.   Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18.   Ліцей та філія в його складі можуть мати власну шкільну символіку.

 

II.       ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1.     Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу загальної середньої освіти, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи ліцею ї схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором ліцею.

2.2.     Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.3.     Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.     Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5.     Поглиблена підготовка учнів у профільних класах та класах філії досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6.     Для вдосконалення знань учнів адміністрація ліцею має право запрошувати для начитування теоретичного матеріалу, проведення практичних занять, літньої навчально-дослідницької практики лекторів вищих навчальних закладів, практиків, наукових співробітників за окремими угодами.

2.7.     Ліцей здійснює освітній процес за інституційною (очною - денною, заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною - домашньою) формами навчання.

2.8.     На основі освітньої програми адміністрація ліцею  розробляє робочий навчальний план  ліцею згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.9.     Зарахування учнів до ліцею здійснюється за наказом директора ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10.   Кожен учень  ліцею переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством. До наступного класу не переводяться здобувачі освіти, які були відраховані із  ліцею  до іншого ліцею  в установленому порядку. Переведення учнів 9 класу до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання та державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.

2.11.   Ліцей щороку, не пізніше 15 вересня подає органу управління та органу місцевого самоврядування, на території якої розташований ліцей відповідальним за ведення обліку дітей шкільного віку, дані всіх учнів, зарахованих до ліцею.

2.12.   Структура навчального року (поділ на чверті, семестри (триместри), режим роботи ліцею, а також тижневе навантаження учнів встановлюються його директором у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Ліцей працює за 5-денним робочим тижнем.

2.13.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14.   Ліцей самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ліцею. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Тривалість навчального року визначається законодавством України. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.15.   Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними службами. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) - 20 хвилин.

2.16.   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Режим роботи Ліцею та його філії, розклад навчальних занять затверджуються керівником Ліцею за погодженням з начальником Головного Управління Держпродспоживслужби в Вижницькому районі. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.17.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.18.   Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. У першому класі дається словесна характеристика навчальних досягнень учнів та у другому класі за рішенням педагогічної ради Ліцею. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19.   Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації - головою атестаційної комісії.

2.20.   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.21.   Державна атестація випускників одинадцятих (дванадцятих) класів проводиться відповідно до нормативних документів МОН України.

2.22.   Склад державних атестаційних комісій створюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.23.   Учням, які закінчили певний ступінь ліцею, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні І ступеня – свідоцтво про початкову загальну середню освіту;

по закінченні II ступеня - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні III ступеня - свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.24.   За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

- учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

- учні 9 класів, які за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення високого рівня отримують свідоцтво з відзнакою;

учні 11(12) класів нагороджуються грамотами, золотими і срібними медалями та врученням свідоцтва особливого зразка:

випускники-переможці міжнародних, III, IV етапів всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань нагороджуються Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів».

2.25.   Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею  чи філії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.26.   Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Ліцей може надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник - Конятинська сільська рада.

З метою забезпечення якості освіти в ліцею освіти розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ліцею;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцею;

створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування:

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

 

III.      УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.     Учасниками освітнього процесу  є:

- учні (здобувачі освіти);

- керівники;

- педагогічні працівники;      

- бібліотекарі;

- практичні психологи;

- соціальні педагоги;

- педагоги-організатори;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- логопеди

- батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора ліцею  та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор ліцею.

3.2.     Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.     Учні ліцею  та його філії мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, вист