рішення сесії №96-17/22 «Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Яблуницького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Конятинської сільської ради Чернівецької області»

 • 57
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХVІІ сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 19.08.2022
Номер документу: 96-17/22
Назва документу: Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Яблуницького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Конятинської сільської ради Чернівецької області

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХVІІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №  96-17/22

19 серпня 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про перепрофілювання (зміну типу), найменування Яблуницького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Конятинської сільської ради Чернівецької області

 

 

З метою упорядкування мережі закладів освіти Конятинської сільської ради та приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства типів та найменувань закладів загальної середньої освіти, керуючись статтями 32, 35, 37, 56 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити тип та найменування Яблуницького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Конятинської сільської ради на Яблуницьку гімназію Конятинської сільської ради – повна назва, Яблуницька гімназія – скорочена назва.
 2. Затвердити Статут Яблуницької гімназії Конятинської сільської ради  (код ЄДРПОУ – 26034433) у новій редакції (додається).
 3. Уповноважити керівника закладу освіти Марію КОЧЕРГАН подати для державної реєстрації установчі документи Яблуницької гімназії Конятинської сільської ради відповідно до чинного законодавства.
 4. Сектору  освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради (Андріана ДОБРОДІЙЧУК) здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з перепрофілюванням (зміну типу), найменування зазначеного закладу, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

Затверджено

рішенням ХVІІ сесії Конятинської сільської  ради  VIIІ скликання

від 19.08.2022 р. № 96-17/22

Сільський голова

____________Олексій СКРИПЧУК

 «__» _________    2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Яблуницької гімназії

Конятинської сільської ради

 

 

 

ідентифікаційний код 26034433

 

 

 

 

 

 

 

с. Яблуниця, 2022

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Яблуницька гімназія Конятинської сільської ради (далі - гімназія) є правонаступником Яблуницького  закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів Конятинської сільської ради..

1.1.1. Яблуницька гімназія є комунальним закладом Конятинської сільської ради.

1.1.2. Тип закладу: гімназія з початковою школою.

1.2. Повне найменування закладу: Яблуницька гімназія Конятинської сільської ради.

1.3. Скорочена назва: Яблуницька гімназія.

1.4. Юридична адреса  закладу загальної середньої освіти: 59126 Чернівецька область Вижницький район с. Яблуниця, вул. Головна, 65.

1.5. Гімназія   є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.6. Засновник закладу освіти: Конятинська сільська рада, місцезнаходження:  59122  Чернівецька область Вижницький  район  с. Конятин  вул. Центральна, 71.

1.7.  Головною метою гімназії є всебічний розвиток, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідності, трудової діяльності та громадської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.8. Головними завданнями гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

Гімназія може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, групи: короткотривалого перебування та подовженого дня, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Гімназія може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.

Гімназія для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються засновником.

1.9. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами законодавства  України у сфері освіти, рішеннями Конятинської  сільської ради або уповноваженого нею відповідного органу управління освітою, власним статутом.

1.10. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом, який затверджується засновником.

1.11. Гімназія:

 • забезпечує  здобуття початкової та базової загальної середньої освіти;
 •  єдність навчання і виховання;
 • формує освітню  програму  закладу освіти;
 • створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;
 • забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • охороняє життя і здоров’я учнів, педагогічних  та інших працівників  закладу освіти;
 • формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;
 • додержується  фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • видає документи про освіту  встановленого зразка.

1.12. Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова.

1.13. Гімназія  має право:

 • проходити в установленому порядку державний аудит;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • визначати варіативну частину освітньої програми;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб відповідно законодавства;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником  і здійснюється медичним закладом  та медичною сестрою гімназії.

1.15. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16.  Класи у гімназії формуються за погодженням із засновником згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здiйснення освітнього процесу та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до закладу.

У гімназії створюються та функціонують педагогічна рада, циклові комісії вчителів, орган  батьківського самоврядування, орган учнівського самоврядування.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

2.1. Освітній процес у гімназії організовується відповідно законодавства, освітньої програми та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2. На кожному рівні загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб.

Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти – адаптаційно – ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти  - адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

2.2.1. Гімназія розробляє та використовує в освітній діяльності наскрізну освітню програму, розроблену на два рівні освіти на основі типової освітньої програми. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.3. Освітня програма гімназії схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником.

2.4. На основі визначеного в освітній програмі навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.5.  Освітній процес у гімназії організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.6. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою у межах часу, встановленого відповідним навчальним планом.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладу освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-9 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.7. Гімназія здійснює освітній процес за очною (денною) формою навчання.

2.8. Зарахування учнів до всіх класів гімназії здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування та з  інших навчальних закладів згідно поданих  батьками заяв.

2.9.  Зарахування учнів  до гімназії проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім  першого класу).

2.10. До 1 класу зараховуються, як правило, діти з 6 років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.11. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки зразка.

2.12. Кількість учнів у класі комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів.

У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших(крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

2.13. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі - комплекті) або в різних класах. У такому разі освітній процес  може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту початкової освіти.

2.14. Особи, які здобувають загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості  на віддалі більше 3 км і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

2.15. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів  керівник закладу освіти приймає рішення про утворення групи продовженого дня, фінансування якої здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.16. У закладі освіти може забезпечуватися індивідуальна освітня траєкторія учня.

2.16.1. Індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними форм здобуття загальної середньої освіти.

2.16.2. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу освіти та підписується батьками.

2.16.3. У разі здобуття освіти формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною(домашньою) формою – за бажанням учня та/або його батьків.

2.16.4. Питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами).

2.17. Заклад освіти на підставі письмових звернень батьків з особливими освітніми потребами утворює інклюзивний клас у порядку, визначеному законодавством.

2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог  і затверджується директором. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі загальної середньої освіти проводяться   індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні  заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.19.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Першокласникам домашні завдання не задаються.

2.20. У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання.

2.21. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове(тематичне, семестрове, річне)оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.22. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

2.23. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової та базової освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

2.24. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

2.25. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

2.26. Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

2.27.  Учні, які здобули початкову освіту та продовжують навчання у тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.