Про сільський бюджет Конятинської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

  • 765

      Фото без опису

 

УКРАЇНА

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

_____ сесія  VIII скликання

 
  Фото без опису

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №   ПРОЄКТ      

18 грудня  2020 року                                                                          с. Конятин

Про сільський бюджет

Конятинської об’єднаної територіальної громади

на 2021 рік

 

24517000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26 і статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

 

  1. Визначити на 2020 рік:

 

доходи сільського бюджету в сумі 46 949000 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 46 402000 гривень, доходи спеціального фонду – 547000 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі 46949000  гривень, в тому числі видатки загального фонду –  46 385600 гривень, видатки спеціального фонду – 563400 гривень;

 

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 16400 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 16400 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 5000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  №4 до цього рішення.

1) Відповідно до статті 23  та частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету сільської ради, сільському голові  у міжсесійний період приймати рішення, розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення)  обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, з послідуючим внесенням змін до рішення про сільський бюджет, шляхом подачі на затвердження черговій сесії сільської ради.

 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 320500 гривень згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

6. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком  № 7 до цього рішення.

 

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

  1)  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині другій статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно зі статтею 691   та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71,  статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

 

10. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.

 

11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.»

 

12. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові на розміщення тимчасово вільних залишків коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету у 2020 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

13. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

14. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з  сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, провести оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступної інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та опублікувати інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднити на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4)  передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2021 рік у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за теплову та електричну енергію, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2021 рік.

 

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

16. Установити, що у випадках, коли структурні підрозділи сільської ради, керівники бюджетних установ та комунальних підприємств, депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету в таких самих обсягах.

 

17. Доручити сільському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

 

18. Це рішення сесії сільської ради набуває чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021 року.

 

19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

20. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації та оприлюднення на офіційному веб-порталі Конятинської сільської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

 

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу фінансово-економічного розвитку та інвестицій Шкіряк Н.Є. та постійну комісію з питань планування бюджетів і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади ( Маротчак Ю.Ю.).

 

      Сільський голова                                                                Олексій Скрипчук

Отримати більше інформації