Про створення опорного закладу освіти

 • 417

                                                             

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

V сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 138-05/21

23 липня   2021 року                                                                   село Конятин

 

Про створення опорного закладу освіти

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статей 31, 32,  35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», на підставі Протоколу засідання конкурсної комісії на  визначення опорного закладу освіти який не має у своєму складі філій, але здійснює підвезення здобувачів освіти та працівників закладу освіти №1 від 09.07.2021 року, протоколів проведення консультацій з громадськістю, враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту, сесія сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Створити на базі Довгопільського  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Путильського району  Чернівецької області  Довгопільський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області, шляхом реорганізації. ( ЄДРПОУ 25079050) .

1.1.Змінити повне найменування Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області на Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – опорний заклад освіти).

1.2. Визнати Довгопільський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області.

2. Утворити комісію щодо реорганізації Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області, що додається.

3. Голові комісії з реорганізації Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області Маротчаку Юрію Юрійовичу в установленому законом порядку подати документи до державної реєстрації.

4. Затвердити Статут Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області, що додається.

4.1. Директору Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (Маротчаку Ю.Ю.) вчинити необхідні заходи щодо реєстрації Статуту, згідно чинного законодавства.

5.Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог при реорганізації  вищезазначеного закладу освіти терміном два місяці з дня опублікування  відповідного рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту та сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради (Фрей Д.І.).

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

 

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                       рішенням 5 сесії VІІІ скликання

                                                                 Конятинської сільської ради

 від  23 липня 2021 р. №138-05/21

 

 

Сільський голова

________________О.І. Скрипчук

 

                                                    «23» липня 2021 р.

 

 

 

 

 

СТАТУТ

«Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              с. Конятин

2021 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області створений рішенням п'ятої сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання від 23 липня 2021 року № № 138-05/21 «Про створення опорного закладу освіти» та є комунальною власністю Конятинської територіальної громади  в особі Конятинської сільської ради.

Довгопільський  опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої  підготовки здобувачів згідно з вимогами  Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі опорного закладу освіти можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат.

1.2. Місцезнаходження опорного закладу освіти: 59120 ,Чернівецька область, Вижицький  район, с. Довгопілля, вул. Миколайчука, 33-А

Скорочена назва – «Довгопільський  ОЗЗСО  І-ІІІ ст. Конятинської сільської ради».

1.3. Засновником опорного закладу освіти є Конятинська сільська рада (код ЄДРПОУ: 04417783), місцезнаходження: вул. Центральна, будинок 162, с. Конятин, Вижницького району, Чернівецької області, Україна, поштовий індекс 59122 (далі - Засновник).

1.4. Засновник затверджує Статут опорного закладу освіти, вносить зміни та здійснює інші дії.

1.5. Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (далі -опорний заклад) є юридичною особою, має штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код.

1.6. Опорний заклад  освіти – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.8. Головною метою та завданнями діяльності опорного закладу освіти є:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • створення єдиної системи виховної роботи;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
 • розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати освітнього процесу;
 • концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;
 • пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.9. Опорний заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про освітній округ, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника, розпорядженнями сільського голови Конятинської сільської  ради та власними установчими документами (Статутом).

1.10. Опорний заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Опорний заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.12. В опорному закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.13. Опорний  заклад освіти має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;
 • розробляти на основі Типової власну освітню програму;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.14. Структура опорного закладу освіти:

 • структурний підрозділ І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки.
 • структурний підрозділ ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років.
 • структурний підрозділ ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту, тривалістю 3 роки (з 1 вересня 2027 року).

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) опорного закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

 • З 1 вересня 2024 року в 1-4-х класах не може бути більше 24-х учнів;
 • 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за індивідуальною чи іншими формами навчання. Опорний заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника, в опорному закладі освіти можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу освіти на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

Опорний заклад освіти приймає рішення про створення профільних класів чи профільних груп у класах, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із органом управління освітою  Конятинської  сільської  ради.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Індивідуальне навчання та навчання екстерном у опорному закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Опорний заклад освіти забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

Опорний заклад освіти здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу освіти та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за рахунок коштів засновника, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

1.23. В опорному  закладі освіти створюються та функціонують для педагогічних працівників та його філій методичні об’єднання та інші форми методичної  роботи, що визначаються щорічно відповідним наказом керівника опорного закладу освіти.

1.24. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичним працівником.

1.25. Взаємовідносини опорного закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.26. Опорний заклад освіти може мати власну шкільну символіку.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу загальної середньої освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи опорного закладу  схвалюються педагогічною радою  та затверджуються керівником опорного закладу освіти.

2.2. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.3. Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6. Для вдосконалення знань учнів адміністрація опорного закладу має право запрошувати для начитування теоретичного матеріалу, проведення практичних занять, літньої навчально-дослідницької практики лекторів вищих навчальних закладів, практиків, наукових співробітників за окремими угодами.

2.7. Опорний заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною (очною - денною, заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною - домашньою) формами навчання.

2.8. На основі освітньої програми керівництво опорного закладу освіти розробляє робочий навчальний план опорного закладу освіти згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти. Робочий навчальний план погоджується сектором освіти, культури, молоді і спорту Конятинської  сільської ради.

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.9. Зарахування учнів до опорного закладу здійснюється за наказом керівника опорного закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).  

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10. Кожен учень опорного закладу освіти переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

До наступного класу не переводяться учні, які були відраховані із опорного закладу освіти до іншого закладу освіти в установленому порядку. Переведення учнів 9 класу до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання та державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.                                                                                                                                        

2.11. Опорний заклад освіти щороку, не пізніше 15 вересня подає органу управління та органу місцевого самоврядування, на території якої розташований опорний заклад освіти відповідальним за ведення обліку дітей шкільного віку, дані всіх учнів, зарахованих до опорного закладу освіти.

2.12. Структура навчального року (поділ на чверті, семестри (триместри), режим роботи опорного закладку, а також тижневе навантаження учнів встановлюються його директором у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Опорний заклад  працює за 5-денним робочим тижнем.

2.13.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14. Опорний заклад самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного закладу. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість навчального року має складати у 1 - 4 класах - не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах - не менше 890 навчальних годин, 10-12 класах - не менше 1110 навчальних годин.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х(12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.17. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними службами. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

 2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 

Режим роботи опорного закладу,  розклад навчальних занять затверджуються керівником опорного закладу за погодженням з начальником  Головного Управління Держпродспоживслужби в Вижницькому районі.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.  

2.19.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем   відповідно  до  педагогічних  і  санітарно гігієнічних   вимог  з  урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.20. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

У першому класі дається словесна характеристика навчальних досягнень учнів  та у другому класі за рішенням педагогічої ради опорного закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації –  головою атестаційної комісії.

2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.23. Державна атестація випускників 11(12) класів проводиться  відповідно до нормативних документів МОН України.

2.24. Склад державних атестаційних комісій створюється відповідно до  Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні І ступеня – табель успішності;
 • по закінченні ІІ ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні ІІІ ступеня – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Випускникам 9-х, 11(12)-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.26. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

 • учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;
 • учні 9 класів, які за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення високого рівня отримують свідоцтво з відзнакою;
 • учні 11(12) класів нагороджуються грамотами, золотими і срібними медалями та врученням свідоцтва особливого зразка;
 • випускники-переможці міжнародних, ІІІ, IV етапів всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань нагороджуються Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів».

2.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.28. Опорний заклад освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги відповідно до  Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Опорний заклад освіти  можуть надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Конятинська сільська рада.

З метою забезпечення якості освіти в опорному закладі освіти розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;
 • створення в опорному закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами опорного закладу освіти.

 

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу у філії є: 

 • учні (здобувачі освіти);
 • керівники;
 • педагогічні працівники;       
 • бібліотекарі;
 • практичні психологи;
 • соціальні педагоги;
 • педагоги-організатори;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора опорного закладу освіти та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор опорного закладу освіти.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні опорного закладу освіти  мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь -яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти чи філії.

3.5. За досягнення у навчанні для учасників освітнього процесу закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Учням, які домоглися значних досягнень у навчанні, рішенням піклувальної ради опорного закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від добродійних фондів, товариств тощо.

3.6. Залучення учнів опорного закладу освіти  під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

3.7. Учні опорного закладу освіти  залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

3.9. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10. До педагогічної діяльності в опорному закладі освіти та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11. Заступники директора, педагогічні та інші працівники опорного закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором опорного закладу освіти. Директор опорного закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Порядок проведення конкурсу розробляється опорним закладом освіти та затверджується органом управління. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, рішеннями засновника.

Працівники адміністративно-господарського персоналу призначаються та звільняються директором опорного закладу .

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти затверджується директором опорного закладу освіти.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Директор опорного закладу освіти призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за їхньої згоди.

3.15.  Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, захист професійної честі та гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-трудового процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної педагогічної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • участь в різних професійних та фахових конкурсах;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.9. Педагогічні працівники опорного закладу  зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • сприяти зростанню іміджу закладу освіти;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до держаної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати вимоги Статуту, правила і режим внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу загальної середньої освіти, органів управління освітою, засновника;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти та його філіях затверджується директором опорного закладу освіти.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. В опорному закладі  обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педпрацівників опорного закладу та його філій проводить атестаційна комісія першого рівня опорного закладу.

3.14. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

3.15. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

3.16. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.17. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:                          

 • обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу освіти;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.
 • нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;
 • стежити за охайним виглядом дітей.

3.22. Органи місцевого самоврядування, на території яких перебуває опорний заклад освіти, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління діяльністю опорного закладу освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу здійснюється:

 • засновником – Конятинською сільською радою;
 • уповноваженим органом – сектором освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради;
 • директором опорного закладу освіти;
 • колегіальним органом управління опорного закладу освіти (педагогічна рада);
 • піклувальною радою.

4.2. Органу управління сектор освіти культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради делеговано наступні повноваження засновника:

 • Подає на затвердження засновнику установчі документи закладу освіти.
 • Вносить пропозиції засновнику про укладання строкового трудового договору (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із профільною комісією засновника.
 • Вносить пропозиції засновнику про укладання розривання строкового трудового договору (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначеному законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із профільною комісією засновника.
 • Вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.
 • Вносить пропозиції засновнику про заохочення (преміювання, встановлення надбавок), нагородження та надання відпусток керівникам закладів освіти.
 • Вносить пропозиції засновнику про притягнення керівників закладів освіти до дисциплінарної відповідальності у відповідності до чинного законодавства України.
 • Розглядає та вносить на затвердження Конятинської сільської ради проекти відповідних програм.
 • Проводить моніторинг забезпечення закладами загальної середньої освіти охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою.
 • Проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Проводить моніторинг дотримання закладами освіти вимог Інструкцій з ведення діловодства.
 • Проводить моніторинг відповідності навчальних планів закладів загальної середньої освіти освітнім програмам та виконання ними навчальних планів і програм.
 • Проводить моніторинг забезпечення керівниками закладів освіти прозорості та інформаційної відповідальності діяльності закладів освіти.
 • Проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положень про нагородження учнів золотими і срібними медалями та вручення документів про освіту і свідоцтв про загальну середню освіту «з відзнакою».
 • Проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.
 • Здійснює експертизу по створенню безпечних умов проведення освітнього процесу у закладах освіти.
 • Вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян.
 • Здійснює організаційні заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.

4.3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність опорного закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.4. Засновник за поданням органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність опорного закладу освіти.

4.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або піклувальній раді закладу освіти.

4.6. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним опорного закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації опорного закладу освіти забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в опорному закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.7. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює директор і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу освіти.

4.8. Директор діє у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, Положенням про опорний заклад, Статутом опорного закладу.  

4.9. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.10. Директор призначається  на  посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами.

4.11. Директор опорного закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у стосунках з іншими особами;
 • підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності опорного закладу освіти ;
 • приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором, у тому числі розпоряджається в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;
 • призначає, переводить та звільняє працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначає режим роботи закладу;
 • ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
 • укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;
 • ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;
 • приймає рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.12. Директор опорного  закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

 • виконувати  Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність закладу;
 • розробити кошторис та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;
 • затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;
 • контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;
 • забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;
 • створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;
 • формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;
 • забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;
 • організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;
 • щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу освіти;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором  та трудовим договором.
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;
 • організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.
 • щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу.

4.13. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

4.14. В опорному  закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.  Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради.

4.15. Педагогічна рада:

 • схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.17. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

4.18. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

4.19. Органи самоврядування працівників закладу освіти.

4.19.1. Основним органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Загальні збори трудового колективу закладу освіти скликаються не менш як один раз на рік, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором закладу.

4.19.2. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;
 • проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.19.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

4.19.4. Інтереси трудових колективів закладів освіти представляють профспілкові комітети опорного закладу.

4.20.Учнівське самоврядування

4.20.1.З метою формування та розвитку громадянських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо у закладах освіти та їх структурних підрозділах може діяти учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

4.20.2. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні форми і назви.

4.20.3. Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.20.4. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.20.5. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти, та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

4.20.6. Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
 • брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

4.20.7. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.20.8. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.20.9. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.21. Органи батьківського самоврядування закладу освіти.

4.21.1. Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) .

4.21.2. Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

4.21.3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.21.4. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.21.5. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.21.6. Адміністрація та працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.22. Вищими органами громадського самоврядування опорного закладу та його філій є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.22.1. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від опорного закладу:

 • працівників навчальних закладів – зборами трудових колективів;     
 • учнів  другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Норма представництва кожної з трьох категорій на загальних зборах відповідає кількості класів і може бути змінена тільки радою закладу.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Термін їх повноважень становить один рік.

4.22.2. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, засновник.

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за місяць до її проведення.

На загальних зборах (конференції) має право бути присутнім кожен учасник освітнього процесу цього закладу освіти.

4.22.3. Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти:

 • заслуховує щороку звіт керівника закладу освіти та оцінює його діяльність;
 • схвалює стратегічний план роботи закладу освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

4.23. При опорному закладі за рішенням засновника створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

4.23.1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.23.2. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.23.3. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити учні та працівники цього закладу освіти.

4.23.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:

 • брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
 • вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом.

4.23.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з заступником і секретарем шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.24. З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості, опорний заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.25. Опорний заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління опорного закладу освіти;
 • кадровий склад опорного закладу освіти та його філій згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в опорному закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за опорним закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у опорному закладі освіти ;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення опорного закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність опорного закладу освіти;
 • правила прийому до опорного закладу освіти;
 • умови доступності опорного закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням опорного закладу освіти або на вимогу законодавства.

Опорний заклади освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

5.2. Майно опорного закладу належить засновнику на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту опорного закладу та укладених ним угод.

5.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстереньспортивного залу, бібліотеки, архіву,  комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Опорний навчальний заклад  користуються земельними ділянками, де розміщуються спортивні майданчики, господарські будівлі тощо.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування опорного закладу здійснюється засновником  відповідно до законодавства. 

6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

 • кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально- дослідних ділянок, підсобних господарств, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4.  Опорний заклад має право:

 • на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.6. Штатні розписи опорного закладу освіти та його філій затверджуються директором опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

6.7. Опорний заклад освіти не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.8. Звітність про діяльність опорного закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь опорного закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в освітній сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу

Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

8.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

 • підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

8.6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

8.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.8. Контроль з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводиться її засновником та сектором освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

8.9. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється засновником.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає Конятинська сільська рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною сільською радою. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає на затвердження Конятинській сільській  раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

 

Х. СТАТУТ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1 Статут опорного закладу освіти вступає в силу з дня його державної реєстрації.

10.2 Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3 Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.

10.4 Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

Сільський голова                                                 Олексій СКРИПЧУК