Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно на території Конятинської сільської ради ТГ

  • 309

                                                             

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 20-11/22

10 лютого 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про затвердження  Методики розрахунку

 орендної плати за комунальне майно

на території Конятинської сільської ради  ТГ

 

З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності, урегулювання орендних відносин, удосконалення процедури передачі в оренду комунального майна  Конятинської  сільської ради тг , збільшення надходжень до місцевого бюджету та приведення нормативно-правових актів сільської ради з питань оренди майна комунальної власності у відповідність до законодавства керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи висновок комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  Методику розрахунку  орендної плати за комунальне майно Конятинської сільської ради ТГ Вижницького району Чернівецької області, що додається.
  2. Затвердити Орендні ставки для договорів оренди комунального майна, згідно додатку 1 до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що додається.
  3. Затвердити Орендні ставки для договорів, які продовжуються вперше,  згідно додатку 2 до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що додається.
  4. Затвердити Розрахунок орендної плати за базовий місяць, згідно додатку 3 до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що додається.
  5. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Конятинської територіальної громади, згідно додатку 4 до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що додається.
  6. Затвердити Примірний договір оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства,  його відокремленого структурного підрозділу, що належить до комунальної власності Конятинської територіальної громади, згідно додатку 5 до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що додається.
  7. Вважати  таким, що втратило  чинність  рішення  Конятинської  сільської  ради  від  23 жовтня 2018 року №327-15/18 «Про затвердження Положення та Методики, що регламентують  питання  орендних  відносин  нерухомого майна  комунальної  власності  Конятинської  сільської ради ОТГ».
  8. Секретарю сільської  ради Зої ПЕРЕПЕЛИЦІ дане рішення оприлюднити на сайті сільської ради або в інший можливий спосіб не пізніше, як у десятиденний строк після прийняття рішення.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

Затверджено

рішенням ХІ сесії Конятинської

сільської  ради  VIIІ скликання

від 10.02.2022 р. № 20-11/22

 

Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно

на території Конятинської сільської територіальної громади

Вижницького  району Чернівецької області

 

1.  Методика розрахунку плати за оренду комунального майна розроблена відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі Закон) з урахуванням основних положень Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року № 630  і визначає механізм визначення розміру плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади населених пунктів Конятинської  сільської ради.

2. У разі коли орендодавцем комунального нерухомого майна є балансоутримувач, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним пунктом “а” частини другої статті 4 Закону, у порядку, затвердженому Фондом державного майна. У разі коли орендодавцем комунального нерухомого майна є балансоутримувач, кошти від оренди майна якого в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань такого балансоутримувача відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”  (далі - Порядок), розмір орендної плати погоджується уповноваженим органом управління майном такого балансоутримувача, якщо статутом/положенням балансоутримувача передбачено необхідність такого обов’язкового погодження розміру орендної плати з ним.

3. Розмір орендної плати за нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно розраховується згідно з цією Методикою за результатами незалежної оцінки і за домовленістю сторін може бути змінений в установленому законодавством порядку, але в будь-якому випадку не може бути меншим розрахованої орендної плати за цією Методикою.

Договір оренди комунального майна укладається безпосередньо Конятинською сільською радою або уповноваженими нею структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, які є балансоутримувачами комунального майна.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

4.   До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов'язуються надавати орендарю підприємство, організація,  на балансі яких перебуває це майно.

5.  Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем, примірна форма якого затверджується Фондом державного майна.

6.  У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

де

- розмір річної орендної плати, гривень;

 

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

7. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

 

де

- розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

8. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

 

де

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

9. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

 

де

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

10. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

 

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

- орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

 

11.  Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

 

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

12.  Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

13.   Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

- структурним підрозділам, відділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок місцевого бюджету Конятинської сільської ради;

- органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

- органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

- казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного та місцевого бюджету;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

14. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції музичних унікальних (смичкових) інструментів встановлюється за згодою сторін, але не менш як 1,2 відсотка вартості об’єкта оренди для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 відсотка вартості орендованого майна за результатами такої оцінки - для професійних творчих працівників.

15. Розмір місячної орендної плати у розмірі 1 гривні за 1 кв. метр занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 183 Порядку, на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до пункту 191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

16. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” для:

- суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;

- підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або рішень представницьких органів місцевого самоврядування, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, - у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено  пунктом 52 Порядку.

17.  Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 13 цієї Методики) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

18. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 13 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

для договорів оренди комунального майна

 

Орендарі

Орендна ставка, відсотків

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

10

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів

4

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

3

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка)

3

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

3

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

3

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного та місцевого бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

3

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

3

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджету

3

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

3

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики)

3

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я

3

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

1

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

1

20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

21. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

4

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

Додаток 2

до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

ОРЕНДНІ СТАВКИ

для договорів оренди, які продовжуються вперше

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1. Використання єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:

 

1) виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

2) електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відход

в, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг

та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

 

16

3) сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів

12

4) використання інших об’єктів

10

2. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:

 

1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3) розміщення:

40

банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

4) розміщення:

30

виробників реклами

 

саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7) розміщення:

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за уча-стю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

8) розміщення:

18

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*

 

офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

9) розміщення:

15

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

складів, крамниць-складів, магазинів-складів

 

приватних архівних установ

 

камер схову

 

стоянок для автомобілів, паркінгів

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

10) розміщення:

12

суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

аптек, ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

інформаційних агентств

 

виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

11) розміщення:

10

редакцій засобів масової інформації

 

приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

13) розміщення:

9

закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту

 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

громадських вбиралень

 

виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

15) розміщення:

6

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

кінотеатрів, бібліотек, театрів

 

16) розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

 

17) оренда майна:

4

державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)

 

державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження

 

18) розміщення:

3

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці третьому підпункту 20 цього пункту)

 

закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

 

приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

 

добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом

 

музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного та місцевого бюджету

 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

 

державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики)

 

казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворилися у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я

 

19) розміщення:

2

державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями

 

20) розміщення:

1

надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності)

 

закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема:

- центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

- соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- соціальних центрів матері та дитини

- центрів соціально-психологічної допомоги

- центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

- центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

21) розміщення уповноважених Національним банком у встановленому законодавством порядку банків, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу

0,01

22) розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій

0,01

23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування

0,01

24) оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб)

0,01

25) оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

26) розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

4

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

29) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

30) оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

31) оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

32) інше використання нерухомого майна

15

Секретар сільської ради                             Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток 3

до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Уповноважена особа орендодавця
__________________________

___ ____________ 20__ року

МП (у разі наявності)

РОЗРАХУНОК
орендної плати за базовий місяць

Майно перебуває на балансі ____________________________________________________
      (найменування балансоутримувача)

 

Поряд-ковий номер

Назва та місцезна-ходження об’єкта оренди

Площа об’єкта оренди, кв. метрів

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на
___
 _________ 20___ року

Орендна ставка*, відсотків

Орендна плата за базовий місяць

назва місяця, рік

орендна плата без урахування податку на додану вартість**, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

________
* Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із додатками 1 або 2 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

Уповноважена особа орендаря

___________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові за наявності)

МП (у разі наявності)

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                             Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

Додаток 4

до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Конятинської територіальної громади (далі - Договір)

А. ЗМІНЮВАНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (ДАЛІ – УМОВИ)

1

Населений пункт

 

2

Дата

 

3

Сторони

Найменування

Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР)

Адреса місце-знаходження

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, що підписала Договір

Посада особи, що підписала Договір

Посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору (статут, положення, наказ, довіреність тощо)

3.1

Орендодавець

 

 

 

 

 

 

3.1.1

 Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Догов

ром

 

 

 

 

 

3.2

Орендар

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим Договором

 

 

3.2.2

 Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в соціальній мережі) Орендаря, на якому опублікована інформація про Ор

ндаря та його діяльність1

 

 

3.3

Балансоутримувач

 

 

 

 

 

 

3.3.1

 Адреса електронної пошти Балансоутримувача, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим Договором

 

 

 

 

4

Об’єкт оренди та склад майна  (далі Майно)

4.1

 Інформація про об’єкт оренди – нерухоме майно

 

 

АБО:

4.1

 Інформація про об’єкт оренди - індивідуально визначене майно

 

 

4.2

 Посилання на сторінку в ЕТС, на якій розміщена інформація про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку) або по

илання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо Договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку): _____________________________

 

4.3

 Інформація про належність Майна до пам’яток культурної спадщини,

щойно виявлених об'єктів культурної спадщини

 

 

 1 Зазначена інформація вказується про орендарів - громадські організації (об’єднання), які отримали право на укладення договору без проведення аукціону 

4.4

Погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за наявності)

Орган, що надав погодження:

Дата погодження:

4.5

Інформація про укладання охоронного договору щодо Майна

Дата та номер договору:

Сторони договору:

5

Процедура, внаслідок якої Майно отримано в оренду

5.1

(А) Аукціон (Б) Без аукціону (В) Продовження – за результатами проведення аукціону

(Г) Продовження – без проведення аукціону

________________________________________________________________________________

Виписати потрібне:

5.1.1

Якщо цей Договір є договором типу (Г) – Продовження без проведення аукціону, вписати дату, номер договору, інші реквізити договору, який проводжується:

 

 

 

6

Вартість Майна 

(Залишити одне з трьох альтернативних формулювань пункту 6.1)

(1)

6.1

Ринкова (оціночна) вартість, визначена на підставі звіту про оцінку Майна (Частина 4 статті 8 Закону)

Сума (грн), без ПДВ: _______________

 

6.1.1

Оцінювач:

 

Дата оцінки:

«__» ________ 20__р.

Дата затвердження висновку про вартість Майна:

«__» __________ 20__р.

6.1.2

Рецензент:

 

Дата рецензії:

«__» ________ 20__р.

АБО:

(2)

6.1

Балансова залишкова вартість, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача (Частина 1 статті 8 Закону)

Сума (грн), без ПДВ _______________

 

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення Майна до Переліку другого типу

«__» ________ 20__р.

(зазначити дату)

АБО:

(3)

6.1

Балансова вартість, переоцінена в обліку Балансоутримувача (Частина 2 статті 8 Закону)

 

Сума (грн), без ПДВ _______________

 

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення Майна до Переліку другого типу ______________ (зазначити дату)

6.2

Страхова вартість

(Залишити одне з двох альтернативних формулювань пункту 6.2.1)

(1)

6.2.1

Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 6.1 Умов

Сума (грн), без ПДВ _______________

 

АБО:

(2)

6.2.1

Сума, визначена в порядку, передбаченому абзацом третім пункту 176 Порядку (застосовується, якщо ринкова вартість Майна не визначалась)

Сума (грн), без ПДВ _______________

 

6.3

Витрати Балансоутримувача, пов’язані із проведенням оцінки Майна

Сума (грн) _______________

 

7

Цільове призначення Майна

(Залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 7.1)

(1)

7.1

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря* (*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні без додаткових умов)

АБО:

(2)

7.1

Майно може бути використане за цільовим призначенням на розсуд Орендаря, за виключенням таких цільових призначень*:

7.1.1 _____________________________________________________________________

7.1.2 _____________________________________________________________________

7.1.3 _____________________________________________________________________

7.1.4 _____________________________________________________________________

7.1.5 _____________________________________________________________________

(вказати не більше 5 груп цільових призначень, визначених Додатком 1 до Порядку)

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні із додатковими умовами, якими визначені групи цільових призначень, за якими забороняється використовувати Майно)

АБО:

(3)

7.1

Для розміщення відповідного закладу або для здійснення діяльності із збереженням відповідного профілю діяльності* (зазначається тип закладу або профіль, за яким може бути використано Майно) ________________________________________________________________

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, але об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, крім випадків, передбачених підпунктом 7.1.1 або 7.1.2)

АБО:

7.1.1

Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які (а) не можуть бути забезпечені безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які (б) є пов’язаними із забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи або закладу* (вказати конкретну послугу, яку надаватиме Орендар з метою обслуговування або забезпечення діяльності установи або закладу): _____________________________________________________

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, і об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке майно поширюється виключення, передбачене абзацом 8 пункту 29 Порядку)

7.1.2

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря * (може бути використане за будь-яким цільовим призначенням), якщо Майно (обрати одне з трьох):

(а) перебуває в аварійному стані або

(б) не використовується у діяльності закладу протягом більше ніж 3 років або

(в) не використовується у діяльності закладу протягом більше ніж 5 років:

_______________________________________________________________/

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, і об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке Майно поширюється виключення, передбачене абзацом 10 пункту 29Порядку)

АБО:

(4)

7.1

(Зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за яким Майно було включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного повідомлення про передачу Майна в оренду без проведення аукціону)

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону)

8

Графік використання (заповнюється, якщо майно передається в погодинну оренду)

 

9

Орендна плата і інші платежі

(В залежності від типу Договору залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 9.1)

(1)

9.1

Місячна орендна плата, визначена за результатами проведення аукціону

Сума, грн, без ПДВ ___________

Дата і реквізити протоколу електронного аукціону _____________

АБО:

(2)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за комунальне  майно, затвердженої рішенням Обухівської міської ради

Сума, грн, без ПДВ ___________

Дата визначення ринкової вартості майна

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

АБО:

(3)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу 3 частини 7 статті 18 Закону

Сума, грн., без ПДВ _____________

Останнє число місяця, за який підлягала сплаті остання місячна орендна плата, встановлена Договором, що продовжується:

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

АБО:

(4)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу 4 частини 7 статті 18 Закону

Сума, грн., без ПДВ _____________

Дата оцінки ринкової вартості майна

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

9.2

Витрати на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю

Компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 Договору

 

10

Розмір авансового орендного платежу

(В залежності від типу Договору залишити одне із двох альтернативних формулювань пункту 10.1)

(1)

10.1

2 (дві) місячні орендні плати, якщо цей Договір є договором типу 5.1.(А), 5.1.(Б), 5.1.(Г), а також 5.1.(В), але переможцем аукціону є особа, що була орендарем Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 148 Порядку)

Сума, грн., без ПДВ _____________*

*Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж два місяці, розмір авансового орендного платежу становить суму орендної плати за цей строк оренди.

АБО:

(2) 10.1

6 (шість) місячних орендних плат, визначених за результатами проведення аукціону, якщо цей Договір є договором типу 5.1.(В) – Продовження за результатами проведення аукціону – і при цьому переможцем аукціону є особа інша, ніж орендар Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 148 Порядку)

Сума, грн., без ПДВ ____________________________________

 

11

Сума забезпечувального депозиту

 

2 (дві) місячні оренді плати, крім комунальних підприємств Обухівської міської територіальної громади станом на перше число місяця, в якому укладається цей Договір:

Сума, грн., без ПДВ _____________

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж два місяці, розмір забезпечувального депозиту становить суму орендної плати за 5 календарних днів оренди станом на перше число місяця, в якому укладається цей Договір:

Сума, грн., без ПДВ _____________.

12

Строк Договору

(Залишити одне із трьох альтернативних формулювань пункту 12.1)

(1)

12.1

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим Договором.

 

АБО2:

(2)

12.1

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим Договором, але не довше ніж до моменту, визначеного у пункті 12.1 цього договору

 

Підстава: рішення про включення Об’єкта оренди (єдиного майнового комплексу, до складу якого входить Об’єкт оренди) до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Дата «___» ___________ 20__ р., номер: ______, назва органу, що прийняв рішення _______________________

2 Формулювання пункту (2)12.1 застосовується у випадках, коли станом на дату укладання цього Договору відносно Майна (або єдиного майнового комплексу до складу якого входить Майно) прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

АБО3:

(3)

12.1

Цей Договір діє до «___»

___________ 20__р. включно.

 

 

 

13

Згода на суборенду4

 

Орендодавець _____________________ згоду на передачу майна в суборенду згідно із Оголошенням про передачу майна в оренду.

(зазначити – «НАДАВ» або «НЕ НАДАВ»).

14

Додаткові умови оренди

 

(ВКАЗАТИ УСІ ДОДАТКОВІ УМОВИ)

Встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до рішення такого органу

Уповноважений орган:

Дата і номер рішення уповноваженого органу:

 

15

Банківські реквізити для сплати орендної плати і інших платежів відповідно до цього Договору

Балансоутримувача

Бюджету громади

Орендодавця

 

 

 

16

Співвідношення розподілу орендної плати станом на дату укладання Договору

Балансоутримувачу: ___% від суми орендної плати

Бюджету громади: ___% від суми орендної плати

175

Дата заяви Орендаря про продовження Договору оренди, поданої Орендодавцю:

«__»___________20__р.

Дата і вих. номер довідки Балансоутримувача (Орендодавця – у випадку продовження Договору оренди єдиного майнового комплексу), передбаченою частиною 6 статті 18 Закону

«__»___________20__р.

№ _________

Дата і номер рішення (наказу) Орендодавця про продовження Договору оренди

«__»___________20__р.

№ __________________.

                               

 

Б. НЕЗМІНЮВАНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

Визначення термінів

У цьому Договорі посилання на акти законодавства мають таке значення:

Закон – Закон «Про оренду державного і комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, із наступними змінами і доповненнями;

Закон про приватизацію – Закон «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-VIII, із наступними змінами і доповненнями;

Порядок – Порядок передачі в оренду державного і комунального майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, із наступними змінами і доповненнями;

Методика розрахунку орендної плати – Методика розрахунку орендної плати, затверджена рішенням Конятинської  сільської ради від 10 лютого 2022 р. № 20-11/22 (далі – Методика).

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Орендодавець і Балансоутримувач передають, а Орендар приймає в строкове платне користування майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначену у пункті 6 Умов.

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно із пунктом 7 Умов.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна.

Акт приймання-передачі підписується Сторонами одночасно із підписанням цього Договору.

АБО*:

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати припинення договору з попереднім орендарем відповідно до Порядку.

*Альтернативне формулювання другого речення пункту 2.1. Договору застосовується, якщо Договір є договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди (тип договору "5.1.В") і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення аукціону.

Акт приймання-передачі майна в оренду та Акт повернення майна з оренди складаються за формою, що розробляється органом місцевого самоврядування і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у пункті 6.2. Умов.

3. Орендна плата

 

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5. цього Договору.

3.2. Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс цього ж місяця року, на який припадає перший місяць оренди.

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

АБО (залишити одне з двох альтернативних формулювань):

3.2. Якщо орендна плата визначена на підставі абзаців 3 або 4 частини 7 статті 18 Закону, то:

орендна плата за перший місяць оренди визначається з урахуванням таких особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений відповідно до пункту 9.1 Умов) і датою підписання Акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць;

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендар сплачує орендну плату до бюджету громади та Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у пункті 16 Умов, щомісяця:

- до 25 числа наступного місяця оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами аукціону (Договори типу 5(А) і 5(В));

- до 25 числа наступного за поточним місяцем оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду без аукціону (Договори типу 5(Б) і 5(Г)).

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати. Балансоутримувач із загальної суми орендної плати частину залишає на рахунку балансоутримувача, а частину орендної плати перераховує до бюджету громади. ПДВ нараховується на загальну суму орендної плати. Орендар сплачує Балансоутримувачу орендну плату разом із ПДВ, нарахованим на загальну суму орендної плати. Балансоутримувач надсилає Орендарю рахунок та акт виконаних робіт на надання орендних послуг не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати платежу.

Протягом 15 робочих днів після закінчення поточного місяця оренди Балансоутримувач передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг разом із податковою накладною за умови реєстрації Орендаря платником ПДВ.

3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за кількість місяців, зазначену у пункті 10 Умов (авансовий платіж з орендної плати) на підставі документів, визначених у пункті 3.6 цього Договору.

3.6. Якщо цей Договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону.

Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону (договір типу 5.1.(Б)), то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до пункту 117 Порядку.

Якщо цей Договір укладено внаслідок продовження попереднього договору оренди без проведення аукціону (пункт 5.1.(Г) Умов), то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення Орендодавця, прийняте відповідно до пункту 141 Порядку.

3.7. Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону (договори типу 5.1.(Б) та 5.1. (Г) Умов), розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку орендної плати.

Орендодавець зобов'язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим Договором, протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності відповідними змінами.

Орендар може звернутися до Орендодавця із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим Договором, протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендної плати починає застосовуватись з першого числа місяця, наступного за датою укладання сторонами додаткової угоди до цього Договору щодо приведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення цього Договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується Орендодавцем (в частині, належній бюджету громади) та/або Балансоутримувачем (в частині, належній Балансоутримувачу).

Орендодавець і Балансоутримувач можуть надати доручення один одному на звернення із позовом про стягнення орендної плати і інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість, в інтересах відповідної сторони цього Договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, може компенсувати іншій стороні судові і інші витрати, пов’язані із подачею позову.

3.9. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. При частковій сплаті орендної плати в першу чергу зараховується пеня, потім орендна плата.

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.11. Припинення Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 

    4. Повернення майна з оренди і забезпечувальний депозит

                                                                                                                                                                                      

4.1. У разі припинення або розірвання Договору Орендар зобов’язаний: 

- протягом 3 робочих днів звільнити орендоване Майно від належних Орендарю речей і повернути його відповідно до Акта повернення з оренди орендованого Майна, в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або здійснено капітальний ремонт – то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом;

- сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна із оренди, пеню, неустойку, сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди;

- відшкодувати Орендодавцю/Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на такі випадки погіршення стану або втрати орендованого Майна) або в разі демонтажу або іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення або розірвання цього Договору Орендодавець/Балансоутримувач зобов’язаний оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором і за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю в Акті повернення з оренди орендованого Майна.

Орендодавець/Балансоутримувач складає Акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригінальних примірниках і надає підписані Орендодавцем/Балансоутримувачем примірники Орендарю.

Орендар зобов’язаний: (1) підписати три примірники Акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця/Балансоутримувача і одночасно повернути Орендодавцю/Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом із ключами від об’єкту Оренди (у разі якщо доступ до Об’єкту оренди забезпечується ключами), і (2) звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів.

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем/Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця/Балансоутримувача примірників Акту повернення з оренди орендованого Майна Орендар зобов’язаний сплатити до бюджету Конятинської сільської територіальної громади неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим Договором, а також за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю до або в день підписання цього Договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

Якщо цей Договір є договором типу 5.1. (В) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачує різницю між сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, що продовжується, і сумою, визначеною у пункті 11 Умов. Орендар сплачує повну суму забезпечувального депозиту, якщо:

(а) договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити забезпечувальний депозит, або

(б) цей Договір є договором, що продовжується за результатами проведення аукціону (тип договору 5.1.(В) Умов), але переможцем аукціону стала особа інша ніж орендар Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 146 Порядку).

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом 5 робочих днів після отримання від Балансоутримувача примірника Акту повернення з оренди орендованого Майна, підписаного без зауважень Балансоутримувача, або здійснює вирахування сум, визначених у пункті 4.8 цього Договору, у випадку наявності зауважень Балансоутримувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до бюджету громади, якщо:

Орендар відмовився від підписання Акту повернення з оренди орендованого Майна в строк, визначений цим Договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого Майна представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою складання такого Акту;

Орендар не підписав у встановлені строки договір оренди Майна за результатами проведення аукціону на продовження цього Договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем.

4.8. Орендодавець не пізніше п’ятого робочого дня з моменту отримання від Балансоутримувача примірнику Акта повернення з оренди Орендованого майна із зауваженнями (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит в рахунок не виконаних зобов’язань Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на погашення зобов’язань Орендаря у такій черговості:

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати пені (пункт 3.8 цього Договору);

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати неустойки (пункт 4.4. цього Договору);

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати частини орендної плати, яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті до бюджету громади;

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати частини орендної плати, яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті Балансоутримувачу;

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати Балансоутримувачу платежів за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому Майну;

у сьому чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати інших платежів за цим Договором або в рахунок погашення інших не виконаних Орендарем зобов’язань за цим Договором.

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась після здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

 

5. Поліпшення і ремонт орендованого майна

 

5.1. Орендар має право:

- за згодою Орендодавця/Балансоутримувача здійснювати поточний та/або капітальний ремонт Майна і виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту;

- здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

- за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом строку оренди зарахувати частину витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати.

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на здійснення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього Договору, порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на здійснення цих робіт в рахунок орендної плати, і умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, які можуть бути зараховані, визначаються Порядком.

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна від нового орендаря Майна, у порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, від переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким переможцем стає Орендар – то право на зарахування в рахунок купівельної ціни суми вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, у порядку та на умовах, встановлених Законом про приватизацію.

 

6. Режим використання орендованого Майна

 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до призначення, визначеного у пункті 7 Умов.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

- відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди Майна;

- забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Балансоутримувача;

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

- проводити внутрішні розслідування випадків пожеж та подавати Балансоутримувачу відповідні документи розслідування.

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ на об'єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу до Об’єкту оренди Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Об’єкту оренди необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар

6.5. Протягом 5 робочих днів з дати укладання цього Договору Балансоутримувач зобов’язаний надати Орендарю для підписання:

- два примірники договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю відповідно до Примірного договору, та/або

- проєкти договорів із постачальниками комунальних послуг, якщо відносно об’єкта оренди такими постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або якщо окремі особові рахунки були відкриті на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірників договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю:

- підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору або

- подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем за договором.

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від Балансоутримувача відповіді на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору.

Орендар вживає заходів для укладання із постачальниками комунальних послуг договорів на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту підписання цього договору. Орендар зобов’язаний надати Балансоутримувачу копії договорів, укладених із постачальниками комунальних послуг.

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини чи її (його) частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі обов’язки Балансоутримувача за охоронним договором, який є Додатком до цього Договору.

У разі, якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 6.7 такого змісту:

«6.7. Протягом ________________________ здійснити заходи щодо усунення (період)

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит».

 

7. Страхування об’єкта Оренди і обов’язок Орендаря з відшкодування витрат на оцінку Майна

 

7.1. Орендар зобов’язаний:

- протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів);

- постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього Договору Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і доказів сплати страхового платежу.

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі, зазначеній у пункті 6.3 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). Балансоутримувач має право зарахувати частину орендної плати, що підлягає сплаті на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки Майна.

8. Суборенда

 

8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно за результатами аукціону (у тому числі внаслідок проводження договору оренди) і оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на суборенду, про що зазначається у пункті 13 Умов. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених цим Договором (за наявності).

АБО*:

«8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.»

*Альтернативне формулювання пункту 8.1. застосовується, якщо орендар отримав Майно в оренду без проведення аукціону або якщо одночасно виконуються такі умови: (а) Договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону і (б) договір, що продовжується, не передбачав право Орендаря на суборенду.

АБО**:

«8.1. Орендар має право здавати Майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця»

**Альтернативне формулювання пункту 8.1. застосовується, якщо одночасно виконуються такі умови : (а) Договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону і (б) договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду.

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.3. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі.

 

9. Запевнення Сторін

 

А. Запевнення Балансоутримувача і Орендодавця

9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. Крім випадків коли про інше зазначене в Акті приймання-передачі, Об’єкт оренди є вільним від третіх осіб, в середині Об’єкту немає майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Об’єкту може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Об’єкту у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене у пункті 4.6 Умов, відповідає дійсності, за виключенням обставин, відображених в Акті приймання-передачі.

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем (власником або уповноваженим ним органом (особою) копія охоронного договору додається до цього Договору як його невід’ємна частина.

 

Б. Запевнення Орендаря

9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими ресурсами, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору.

9.4. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов.

9.5. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

 

10. Додаткові умови оренди

 

Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням уповноваженого органу про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 14 Умов, за умови що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, інформаційного повідомлення про об’єкт (пункті 4.2 Умов).

 

11. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та Договором.

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

11.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.4. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватись в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

12. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

12.1. Цей Договір укладено на строк _____________ (визначений у пункті 12 Умов). Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого п. 3.7 Договору, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов'язань.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень за взаємною згодою сторін до закінчення строку його дії.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, має звернутись до Орендодавця за 3 місяці до закінчення строку дії договору і подати документи, передбачені частиною 8 статті 18 Закону. Пропуск цього строку Орендарем є підставою для непродовження цього Договору.

Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб.

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, який отримав в оренду майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, що стала підставою для укладення договору оренди, є підставою для дострокового розірвання договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на новий строк.

12.5. Якщо інше не передбачено цим Договором, перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

12.6. Договір припиняється:

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому:

12.6.1.1. якщо підставою припинення Договору є закінчення строку, на який він укладено (абзац 2 частини першої статті 24 Закону), то Договір вважається припиненим з цієї підстави:

 - з дати закінчення строку, на який він був укладений, на підставі: 1) рішення виконавчого комітету Конятинської сільської ради про відмову у продовженні цього Договору, прийнятого з підстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною 5 статті 18 Закону; або 2) рішення орендодавця про відмову у проводженні цього Договору з підстав пропуску Орендарем строку на подачу заяви про продовження цього Договору, передбаченого частиною 3 статті 18 Закону;

- з дати, визначеної у частині 3 п. 151 Порядку, якщо переможцем аукціону на продовження цього Договору стала особа інша ніж Орендар, — на підставі протоколу аукціону (рішення Орендодавця не вимагається);

12.6.1.2. якщо підставою припинення Договору є обставини, передбачені абзацами 3-8 частини першої статті 24 Закону, Договір вважається припиненим з дати настання відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем відповідно до положень частини третьої і четвертої статті 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренду без проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) недостовірну інформацію про себе та/або свою діяльність.

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього Договору, крім випадку коли протягом зазначеного терміну Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця. У такому випадку договір вважається припиненим:

по закінченню 2-х місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомісячного строку; або

з дати набуття законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря.

Лист про дострокове припинення направляється на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

12.6.3 якщо цей Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий день після підписання цього Договору, якщо станом на цей день Акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт та повідомити Орендодавця;

АБО:

12.6.3 якщо цей Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на 15-й робочий день після припинення Договору з попереднім орендарем, якщо протягом встановленого цим договором строку Акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт і повідомити Орендодавця.

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.3. застосовується, якщо Договір є договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди (тип договору "5.1.В") і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення аукціону.

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену відповідно до пункту 12.8 цього Договору;

12.6.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену відповідно до пункту 12.10 цього Договору;

12.6.6. за згодою сторін на підставі договору про розірвання з дати підписання Акту повернення Майна з оренди;

12.6.7. на вимогу будь-якої із сторін цього Договору за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством.

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пунктах 7.3, 7.3.1 або 7.4 Умов або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням, визначеним у пункті 7.2. Умов;

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав Майно в суборенду на підставі пункту 8.1 цього Договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця, та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у п. 14 Умов;

12.7.7. порушує умови цього Договору або охоронного договору, укладеного відносно Майна, і копія якого є Додатком до цього Договору або передана Орендарю відповідно до вимог частини 8 статті 6 Закону;

12.7.8. відмовився внести зміни до цього Договору у випадку виникнення підстав, передбачених пунктом 3.7 цього Договору.

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення Договору з ініціативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього Договору, Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря та іншу сторону Договору листом. У листі має міститись опис порушення і припис про його усунення в строк, не менший ніж 15 та не більше ніж 30 робочих днів з дати листа (у строк 5 робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендаря про дострокове припинення Договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення Договору, посилання на припис про усунення порушення, а також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його усунення.

Договір вважається припиненим (розірваним) на п’ятий робочий день після надіслання Орендодавцем або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього Договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього Договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього Договору на вимогу Орендодавця встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні Орендодавця.

12.9. Цей Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

12.9.1. протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Орендар отримає докази істотної невідповідності Об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону, або в Акті приймання-передачі, або

12.9.2. протягом двох місяців після підписання Акта приймання-передачі Орендар не матиме можливості використовувати Об’єкт або приступити до виконання ремонтних робіт на Об’єкті через відсутність на Об’єкті можливості підключення до комунальних послуг або відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю або відмови постачальників відповідних комунальних послуг укласти із Орендарем договори на постачання таких послуг впродовж одного місяця з моменту звернення Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не пізніше ніж протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Майна).

12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на розірвання договору відповідно до пункту 12.9 цього Договору, Орендар має повідомити Орендодавця і Балансоутримувача із наданням відповідних доказів протягом 3 робочих днів після закінчення термінів, передбачених пунктом 12.9 Договору.

Якщо протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунені, Орендар надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього Договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом Договору, задоволенню не підлягають.

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання Орендодавцем Орендарю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього Договору, крім випадків коли Орендодавець або Балансоутримувач надали Орендарю обґрунтовані зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом.

За відсутності зауважень Орендаря або Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього пункту:

Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої Орендарем, протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди;

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди, а також звертається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до визначеного цим порядком органу із клопотанням щодо повернення Орендарю тієї частини орендної плати, що була сплачена Орендарем до відповідного бюджету.

Орендодавець повертає сплачену Орендарем ту частини орендної плати, що була сплачена Орендарем до бюджету Конятинської сільської об’єднаної територіальної громади.

12.11. У разі припинення або розірвання Договору:

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у пункті 5.1. цього Договору, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна – власністю Конятинської сільської територіальної громади;

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1. цього Договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю громади та їх вартість компенсації не підлягає.

12.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди орендованого Майна.

 

13. Інше

 

13.1 Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 5 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

13.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар.

13.3. Якщо протягом строку дії Договору відбувається зміна Орендодавця або Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною такого Договору шляхом складання Акта про заміну сторони у договорі оренди комунального майна (далі – Акт про заміну сторони, або Акт) за формою, що розробляється органом місцевого самоврядування і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується попереднім і новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається іншим сторонам Договору листом (цінним з описом). Акт складається у трьох оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язані (протягом п’яти робочих днів від дати його направлення Орендарю) опублікувати Акт у електронній торговій системі (ЕТС). Орендодавець або Балансоутримувач за цим Договором вважається заміненим з моменту опублікування Акту в ЕТС.

В разі якщо Договір нотаріально посвідчено, то підпис посадових осіб попереднього і нового орендодавців на Акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню.

13.4. У разі реорганізації Орендаря (крім виділу з юридичної особи -Орендаря іншої юридичної особи, якій передаються права і обов’язки за цим Договором), Договір оренди зберігає чинність для відповідного правонаступника юридичної особи-Орендаря.

У разі виділу з юридичної особи-Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої особи прав і обов’язків, які витікають із цього Договору, можливий лише за згодою Орендодавця.

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з моменту внесення змін до цього Договору.

Заміна Орендаря, інша ніж передбачена цим пунктом, не допускається.

13.5. Цей Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача.

 

Підписи Сторін:

 

Орендар:

 

 

 

___________________

 

Орендодавець:

___________________

 

Балансоутримувач:

___________________

 

 

 

 

Секретар сільської ради                             Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

Додаток 5

до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства,  його відокремленого структурного підрозділу, що належить до комунальної власності Конятинської територіальної громади

 

А. Змінювані умови договору (далі - Умови)

1

Найменуван-ня населеного пункту

 

2

Дата

 

3

Сторони

Найменування

Код  згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань

Адреса місцезна-ходжен-ня

Прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності), що підписала договір

Посада особи, що підписала договір

Найменування документа, яким особа уповноважена на підписання договору (її установчими документами, довіреністю, законом або іншим актом цивільного законодавства)

3.1.

Орендодавець

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим договором

 

3.2.

Орендар

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

 

4

Об’єкт оренди

 

4.1

Інформація про об’єкт оренди - єдиний майновий комплекс державного підприємства (його відокремлений структурний підрозділ) (далі - Підприємство)

 

 

 

 

4.2

Рішення Кабінету Міністрів України (Орендодавця, якщо цей договір є договором типу 5.1(Б) або 5.1(В), на підставі якого укладено цей договір

орган, що ухвалив рішення

дата рішення

номер рішення

назва рішення

4.3

Інформація про наявність у складі Підприємства нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частина

 

4.4

Погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду об’єкта нерухомості, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за наявності)

орган, що надав погодження

дата та номер погодження

4.5

Інформація про укладення охоронного договору

дата та номер договору

сторони договору

предмет договору

4.6

Посилання на сторінку в єдиній торговій системі, на якій розміщено інформацію про Підприємство відповідно до оголошення про передачу його в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня  2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) (далі - Порядок)

5

Тип договору залежно від процедури, в результаті проведення якої Підприємство отримано в оренду

5.1.

(А) аукціон;  (Б) продовження без проведення аукціону; (В) продовження - за результатами проведення аукціону

Вписати необхідне

5.1.1

Якщо цей договір є договором типу (Б) - продовження без проведення аукціону, вписати дату, номер договору, інші реквізити договору, який продовжується:

6

Вартість Підприємства

6.1

Ринкова (оціночна) вартість, визначена відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України Методики оцінки майна (абзац другий частини четвертої статті 8 Закону України від 3 жовтня 2019 р. № 157-ІХ “Про оренду державного та комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4,
ст. 25)( далі - Закон)

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________

дата оцінки ______________

6.2

Страхова вартість

6.2.1

Сума, яка дорівнює сумі, визначений у пункті 6.1  цих Умов

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________

6.3

Витрати юридичної особи, на балансі якої перебувало Підприємство до передачі в оренду (або витрати попереднього орендаря, якщо цей договір є договором типу 5.1В), пов’язані із проведенням оцінки майна (частина п’ятої статті 8 Закону)

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________

7

Основні види діяльності Підприємства

(залишити одне із трьох альтернативних формулювань підпункту 7.1)

7.1
(1)

 

Якщо Підприємство передано в оренду на аукціоні без додаткових умов

на розсуд Орендаря (Орендар може провадити будь-який не заборонений законодавством вид діяльності на Підприємстві)

або

7.1
(2)

 

Якщо Підприємство передано в оренду на аукціоні із додатковими умовами - вказати основні види діяльності Підприємства, які повинні бути збережені

___________________________________

__________________________________

(вказати усі види діяльності)

або

7.1
(3)

 

Якщо Підприємство функціонує на базі майна, визначеного у пункті 29  Порядку, зазначаються види діяльності Підприємства, що відповідають цільовому призначенню відповідного майна

_____________________________________________

(вказати види діяльності, що відповідають цільовому призначенню відповідного майна)

 

8

Орендна плата

(залежно від типу договору залишити одне із трьох формулювань пункту 8.1)

8.1
(1)

Місячна орендна плата, визначена за результатами проведення аукціону

сума (гривень), без податку на додану вартість___________

дата і реквізити протоколу електронного аукціону ________________

або

8.1
(2)

 

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу третього частини сьомої
статті 18 Закону

 

сума (гривень), без податку на додану вартість___________

 

останнє число місяця, за який підлягала сплаті остання місячна орендна плата, встановлена договором, що продовжується,

“__” _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

або

8.1
(3)

 

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону

сума (гривень), без податку на додану вартість_____________

дата оцінки ринкової вартості майна

“__” _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

9.

9. Розмір авансового внеску з орендної плати

(залежно від типу договору залишити одне із двох формулювань пункту 9.1)

9.1

Дві місячні орендні плати, якщо цей договір є договором типу 5.1(А), 5.1(Б), але переможцем аукціону є особа, що була орендарем Підприємства станом на дату оголошення аукціону (пункт 150  Порядку)

сума (гривень), без податку на додану вартість_____________

або

9.1

Шість місячних орендних плат, визначених за результатами проведення аукціону, якщо цей договір є договором типу 5.1 (В), - продовження за результа-тами проведення аукціону - і при цьому переможцем аукціону є особа інша, ніж орендар станом на дату оголошення аукціону (пункт 150  Порядку)

сума (гривень), без податку на додану вартість _____________

 

10

Сума забезпечувального депозиту

дві місячні оренді плати, але в будь-якому разі у розмірі не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір

сума (гривень), без податку на додану вартість _____________

11

Строк договору

(залишити одне із трьох формулювань підпункту 11.1)

11.1
(1)

____________ років (місяців, днів) з моменту набрання чинності цим договором

або1

11.1
(2)

 

 

____________ років (місяців, днів) з моменту набрання чинності цим договором, але не довше ніж до моменту, визначеного у пункті 12.1 договору

підстава: рішення про включення об’єкта оренди до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. Дата: “__”______ 20__р., номер ______________, назва органу, що прийняв рішення ____________________________________________

або2

11.1
(3)

Цей договір діє до “___” ___________ 20__ р. включно

12

Додаткові умови оренди

 

вказати усі додаткові умови

встановлені рішенням Кабінету Міністрів України від ____ №  

13

Суборенда

13.1

Суборенда Підприємства заборонена (частина третя статті 22 Закону)

 

13.2

Згода на суборенду частини майна Підприємства

Орендодавець _____________________ згоду на передачу
                                
(надав/не надав)

частини майна Підприємства в суборенду згідно з оголошенням про передачу Підприємства в оренду (пункт 169 Порядку)

13.3

Опис частини майна Підприємства, стосовно якої Орендодавець надав згоду на передачу в суборенду

 

14

Банківські реквізити для сплати орендної плати і інших платежів відповідно до цього договору

державного бюджету

Орендодавця

 

 

15

Спрямування  орендної плати

100 відсотків суми орендної плати до державного бюджету

16

Строк, протягом якого Орендар зобов’язаний погасити заборгованість, визначену у пункті 7.3 договору  (за наявності такої заборгованості)

протягом  ______ після підписання акта приймання-передачі

16.1

 

Сума заборгованості повинна бути погашена, гривень 

 

173

Дата заяви Орендаря про продовження договору оренди, поданої Орендодавцю:

“__“___________20__р.

 

дата і вихідний номер довідки Балансоутримувача (Орендодавця - у разі продовження договору оренди), передбаченої частиною шостою статті 18 Закону

“__”___________20__р.

№ __________________

дата і номер рішення (наказу) Орендодавця про продовження договору оренди

“__”___________20__р.

№ __________________

                               

 

Б. Незмінювані умови договору

Визначення термінів.

У цьому договорі посилання на акти законодавства мають таке значення:

     Закон- Закон «Про оренду державного і комунального майна» від 3 жовтня 2019 року №157-ІХ, із наступними змінами і доповненнями;

      Закон про приватизацію – Закон «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-VІІІ, із наступними змінами і доповненнями;

      Порядок – Порядок передачі в оренду державного і комунального майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483, із наступними змінами і доповненнями;

      Методика  розрахунку  орендної  плати – Методика розрахунку орендної плати, затверджена рішенням Конятинської сільської ради від ____ лютого 2022 року №_____ (далі  Методика).

 

1.Предмет договору

1.1. Орендодавець  передає, а Орендар приймає у строкове платне користування єдиний майновий комплекс державного підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) (далі - Підприємство), зазначений у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначену у пункті 6 Умов.

1.2. Підприємство передається в оренду для використання за видами діяльності згідно з пунктом 7 Умов.

1.3. Терміни у цьому договорі використовуються у значенні, наведеному у Законі України “Про оренду державного і комунального майна”.

2.Умови передачі орендованого  Підприємства.

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у день підписання акта приймання-передачі Підприємства.

Акт приймання-передачі Підприємства підписується між Орендарем і Орендодавцем одночасно із  підписанням цього договору або протягом 10 робочих днів з дати припинення договору з попереднім орендарем, якщо цей договір є договором типу 5.1(В) і укладається з переможцем аукціону на продовження договору оренди і при цьому такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар станом на  дату оголошення аукціону.

У разі коли відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції для укладення цього договору вимагається отримання дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію, договір набирає чинності в день надання Антимонопольним комітетом дозволу на концентрацію і при цьому акт приймання-передачі Підприємства підписується між Орендарем і Орендодавцем протягом 10 робочих днів з дня отримання Орендарем відповідного дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію.

  Акт приймання-передачі Підприємства в оренду та акт повернення Підприємства з оренди складаються за формою, що розробляється Фондом державного майна і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

2.2. Грошові кошти, цінні папери та позитивна різниця дебіторської і кредиторської заборгованості передаються Орендареві в оплатне строкове користування на умовах кредитного договору відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку, який регулює питання надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів. У разі коли сума кредиторської заборгованості перевищує суму грошових коштів і дебіторської заборгованості Підприємства, в кредит надаються лише цінні папери за їх балансовою вартістю (за наявності).

2.3. Оборотні матеріальні активи (засоби) Орендар викуповує на підставі договору купівлі-продажу, який укладається одночасно із цим договором відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку, який регулює питання викупу орендарем оборотних матеріальних засобів. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу. Кошти, одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до державного бюджету.

2.4. Після укладення цього договору Підприємство як юридична особа може бути припинено за рішенням його органу управління. Орган управління може прийняти рішення про припинення Підприємства шляхом його приєднання до Орендаря на підставі пропозиції Орендодавця, погодженої з Орендарем. Приєднання Підприємства до Орендаря здійснюється за рішенням органу управління Орендаря.

2.5. Орендар виступає правонаступником прав та обов’язків юридичної особи, на балансі якої перебувало Підприємство.

У разі оренди єдиного майнового комплексу структурного підрозділу Підприємства Орендар стає правонаступником тих прав та обов’язків юридичної особи, на балансі якої перебувало Підприємство, які є пов’язаними з діяльністю цього структурного підрозділу. Такі права і обов’язки (активи і пасиви) визначаються відповідно до розподільного балансу юридичної особи, на балансі якої перебувало Підприємство.

2.6. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у пункті 6 Умов.

2.7. Передача Підприємства в оренду здійснюється з дотриманням прав кредиторів та заставодержателей Підприємства.

3.Орендна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 8 Умов. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.2.(1) Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, то орендна плата за січень-грудень року оренди, що настає за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього року оренди і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на річний індекс інфляції такого року; або

3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на підставі абзацу третього або четвертого частини сьомої статті 18 Закону:

орендна плата за перший місяць оренди  визначається з урахуванням таких особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений відповідно до пункту 8.1 Умов) і датою підписання акта приймання-передачі Підприємства минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць;

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендар сплачує орендну плату до державного бюджету щомісяця до 15 числа поточного місяця оренди - для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами аукціону, та до 15 числа, що настає за поточним місяцем оренди, - для орендарів, які отримали майно в оренду без аукціону.

3.4. В день укладення цього договору або до дати укладення Орендар сплачує орендну плату за кількість місяців, зазначену у пункті 9 Умов (авансовий внесок з орендної плати), на підставі протоколу про результати електронного аукціону.

3.5. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для сплати авансового внеску з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону, то підставою для сплати авансового внеску з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 18 Закону, пункту 141 Порядку.

3.6. Якщо цей договір укладено в результаті продовження попереднього договору оренди без проведення аукціону, розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку орендної плати (далі - Методика).

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря з вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим договором, протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності відповідними змінами.

Орендар може звернутися до Орендодавця із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим договором, протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що настає за датою укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення цього договору.

3.7. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв’язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю у порядку, визначеному законодавством.

Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до пункту 3.4 цього договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання акта приймання-передачі Підприємства.

3.9. Припинення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи пеню та неустойку (за наявності).

3.10. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння.

                      4.Повернення  Підприємства з оренди і забезпечувальний депозит

4.1. У разі припинення договору Орендар зобов’язаний:

звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Підприємство від належних Орендарю речей і повернути його відповідно до акта повернення Підприємства з оренди в тому стані, в якому воно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або проведено капітальний ремонт, - то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Підприємства з оренди, пеню (за наявності);

відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна Підприємства з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на такі випадки погіршення стану або втрати орендованого майна) або в разі демонтажу, або іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту.

4.2. Орендар повертає Підприємство згідно з порядком, яким регулюються питання повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення договору оренди, який відповідно до частини другої статті 25 Закону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Орендар зобов’язаний підписати два примірники акта повернення Підприємства з оренди у строки та порядку, визначені порядком, яким регулюються питання повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення договору оренди.

4.3. Підприємство вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендарем та Орендодавцем акта повернення Підприємства з оренди.

4.4. Якщо Орендар не повертає майно Підприємства після отримання від Орендодавця примірників акта повернення Підприємства з оренди, Орендар сплачує до державного бюджету неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування майном Підприємства після дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором до або в день підписання цього договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов.

Якщо цей договір є договором типу 5.1 (Б) або 5.1 (В) Умов, Орендар сплачує різницю між сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, що продовжується, і сумою, визначеною у пункті 10 Умов. Орендар сплачує повну суму забезпечувального депозиту, якщо: 

договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити забезпечувальний депозит, або

цей договір є договором, що продовжується за результатами проведення аукціону (тип договору 5.1(В) Умов), але переможцем аукціону стала особа інша, ніж орендар Підприємства станом на дату оголошення аукціону (пункт 149 Порядку).

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом п’яти робочих днів після отримання від Орендаря примірника акта повернення Підприємства з оренди, підписаного без зауважень Орендодавця, або здійснює вирахування сум, визначених у пункті 4.8 цього договору, у разі наявності зауважень у Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державного бюджету, якщо:

Орендар відмовився від підписання акта повернення Підприємства з оренди  або створює перешкоди у доступі до орендованого майна Підприємства представників Орендодавця з метою складення такого акта;

Орендар не підписав в установлені строки договір оренди Підприємства за результатами проведення аукціону на продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем.

4.8. Орендодавець не пізніше ніж протягом п’ятого робочого дня з моменту підписання акта повернення Підприємства з оренди із зауваженнями Орендодавця (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов’язань Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на погашення зобов’язань Орендаря у такій черговості:

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати пені (пункт 3.7 цього договору);

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати неустойки  (пункт 4.4 цього договору);

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати орендної плати;

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому майну;

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати інших платежів за цим договором або в рахунок погашення інших невиконаних Орендарем зобов’язань за цим договором.

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилася після здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом. 

5.Використання амортизаційних відрахувань,  поліпшення та ремонт орендованого майна

5.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення орендованих основних фондів.

5.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

5.3. Орендар має право:

проводити за власний рахунок поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна Підприємства. Така умова цього договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень Підприємства і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

здійснювати невід’ємні поліпшення Підприємства за наявності рішення Орендодавця про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

за згодою Орендодавця та уповноваженого органу управління, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати.

5.4. Порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця та уповноваженого органу управління на проведення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.3 цього договору, згоди на зарахування витрат на проведення капітального ремонту в рахунок орендної плати, умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, які можуть бути зараховані, визначаються Законом та Порядком.

5.5. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень майна Підприємства від нового орендаря Підприємства в порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей договір продовжується на аукціоні.

5.6. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень майна Підприємства від переможця аукціону з приватизації  Підприємства, а якщо таким переможцем стає Орендар, - то право на зарахування в рахунок купівельної ціни (ціни продажу об’єкта оренди) суми вартості  здійснених ним невід’ємних поліпшень у порядку і на умовах, встановлених Законом України від 18 січня 2018 р.
№ 2269-VIII “Про приватизацію державного і комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі - Закон про приватизацію).

6.Режим використання орендованого майна Підприємства

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Підприємство для провадження видів діяльності, визначених у пункті 7 Умов.

6.2. Орендар зобов’язаний зберігати майно Підприємства, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

підтримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

проводити розслідування випадків пожеж та подавати Орендодавцю відповідні документи розслідування.

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством.

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та уповноваженого органу управління доступ на об’єкт оренди у робочий час з метою здійснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього договору. Про необхідність отримання доступу до об’єкта оренди Орендодавець або уповноважений орган управління повідомляють Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. У разі виникнення таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.5. У разі коли об’єкт оренди підлягав згідно із законом екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до договору включається положення такого змісту:

“Протягом ________________________ Орендар зобов’язаний здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.”.

7.Страхування Підприємства, відшкодування витрат на оцінку Підприємства та погашення заборгованості

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Підприємство на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 Умов, на користь Орендодавця згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, на період строку дії цього договору та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати  Орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу (страхових платежів);

7.1.2. Поновлювати щороку договори страхування, передбачені пунктом 7.1.1 цього договору, з метою забезпечення страхового покриття Підприємства протягом усього строку дії цього договору, і надавати Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу. Якщо договір страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий договір повинен бути поновлений після закінчення строку, на який його укладено.

7.2. Протягом 10 робочих днів з дати підписання акта приймання-передачі компенсувати витрати, пов’язані з проведенням оцінки Підприємства, особі, яка їх понесла, в сумі, передбаченій у пункті 6.3 Умов.

7.3. Орендар зобов’язаний погасити заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочену кредиторську заборгованість Підприємства (у разі наявності) в строк, визначений у пункті 16 Умов, в сумі, визначеній у пункті 16.1 Умов.

8.Питання суборенди

8.1. Передача Підприємства в суборенду не допускається.

8.2. (1) Орендар має право передати частину майна Підприємства в суборенду, якщо Орендар отримав Підприємство за результатами аукціону (у тому числі в результаті проводження договору оренди) і оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на суборенду частини майна Підприємства, про що зазначається у пункті 13 Умов. Цільове призначення, за яким частина майна Підприємства може бути використана відповідно до договору суборенди, визначається з урахуванням обмежень, передбачених цим договором (за наявності).

Або*:

8.2. (2) Орендар має право здавати частину майна Підприємства в суборенду за письмовою згодою Орендодавця.

*Альтернативне формулювання пункту 8.2 застосовується, якщо одночасно виконуються такі умови:

цей договір є договором, що продовжується, укладений до набрання чинності Законом, без проведення аукціону;

договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду частини майна Підприємства.

8.3. Орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі.

9.Запевнення сторін

9.1. Орендодавець запевняє Орендаря, що:

9.1.1. Підприємство є вільним для користування Орендарем, всередині немає майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Підприємства може бути наданий Орендарю в день підписання акта приймання-передачі;

9.1.2. інформація про Підприємство, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду, посилання на яку зазначене у пункті 4.6 Умов, відповідає дійсності, за винятком обставин, відображених в акті приймання-передачі.

9.2. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі відповідно до цього договору.

9.3. Одночасно  або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив авансовий внесок з орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 9 Умов.

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов.

10.Додаткові умови оренди

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням уповноваженого органу, про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 12 Умов, за умови, що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, посилання на яке міститься у пункті 4.6 Умов.

11.Відповідальність і вирішення спорів за Договором

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на майно Підприємства.

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), передбачених цим договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати відповідно до частини шостої статті 17 Закону може здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

12.Строк чинності, умови зміни та припинення договору

12.1. (1) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 11 Умов. Перебіг строку договору починається з дня набрання чинності цим договором. Строк оренди починається з дати підписання акта приймання-передачі і закінчується датою закінчення цього договору.

Або*:

12.1. (2) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 11 Умов, але у будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на Підприємство до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію. Перебіг строку договору починається з дати набрання ним чинності. Строк оренди починається з дати підписання акта приймання-передачі і закінчується в дату закінчення цього договору.

Орендодавець зобов’язаний надіслати Орендарю інформаційне повідомлення (письмово або на його електронну адресу), передбачене частиною третьою статті 21 Закону про приватизацію, або посилання на таке повідомлення в електронній торговій системі, а також копію договору купівлі-продажу Підприємства, укладеного внаслідок проведення аукціону, або посилання на текст такого договору, оприлюдненого в електронній торговій системі, протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення відповідно інформаційного повідомлення і договору в електронній торговій системі, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на Підприємство.

*Альтернативне формулювання пункту 12.1 застосовується, якщо станом на дату укладення цього договору стосовно Підприємства  прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього договору, в тому числі у разі, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цього договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

12.3. Зміни до договору вносяться до закінчення строку його дії за взаємною згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень шляхом укладення договорів про внесення змін у письмовій формі, які підписуються сторонами та є невід’ємними частинами цього договору.

12.4. Продовження цього договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, повинен звернутися до Орендодавця за три місяці до закінчення строку дії договору із заявою. До заяви додається звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості Підприємства. Якщо цей договір укладено на строк п’ять років або менше, продовжується вперше, і був укладений без проведення конкурсу або аукціону, то відповідно до частини восьмої
статті 18 Закону разом із звітом про оцінку Підприємства подається рецензія на звіт. Якщо цей договір підлягає продовженню на аукціоні, додатково подаються документи, передбачені абзацами тридцять третім - тридцять восьмим пункту 55 Порядку (далі - істотна документація про Підприємство), крім рецензії на звіт незалежного оцінювача щодо визначення ринкової вартості Підприємства. Документи, що складають істотну документацію про Підприємство, подаються станом на останнє число кварталу, що передує даті подання Орендарем звернення про продовження цього договору. Документи подаються в електронній формі та паперовій формі.

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього договору на підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 Порядку.

  Орендар зобов’язаний:

  розмістити копії документів, що складають істотну документацію про Підприємство, у кімнаті даних і передати Орендодавцю інформацію про її місцезнаходження разом із переліком документів, розміщених у кімнаті даних, за три місяці до закінчення цього договору;

  забезпечити доступ до кімнати даних Орендодавцю і потенційним орендарям  протягом часу, визначеного Порядком;

  забезпечити доступ до об’єкта оренди потенційних орендарів у супроводі представника орендодавця;

  відшкодувати збитки, понесені потенційними орендарями, які покладалися на інформацію, розкриту Орендарем в кімнаті даних і яка з вини Орендаря виявилась недостовірною або неповною.

  Орендар несе відповідальність перед Орендодавцем і потенційними орендарями за порушення його обов’язку з розкриття інформації, передбаченого цим пунктом.

  Орендодавець має право здійснити інвентаризацію майна, інших активів і зобов’язань Підприємства  з метою розкриття інформації про Підприємство згідно з абзацом тридцять п’ятим пункту 55 Порядку.

Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб.

12.5. Договір припиняється:

12.5.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому:

12.5.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який він укладено (абзац другий частини першої статті 24 Закону), то договір вважається припиненим з:

дати закінчення строку, на який він був укладений, на підставі  рішення Орендодавця (якщо цей договір використовується для передачі в оренду Майна комунальної форми власності, то рішення приймається органом, визначеним відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 18 Закону) про відмову у продовженні цього договору, прийнятого з підстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною п’ятою статті 18 Закону; або рішення орендодавця про припинення цього договору з підстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою статті 18 Закону, пункту 143 Порядку;

дати, визначеної в абзаці третьому пункту 151 Порядку, якщо  переможцем аукціону на продовження цього договору стала особа інша, ніж Орендар, - на підставі протоколу аукціону (рішення орендодавця не вимагається);

  12.5.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами третім, четвертим, сьомим, восьмим  частини першої статті 24 Закону, договір вважається припиненим з дати настання відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця або на підставі документа, який свідчить про настання факту припинення юридичної особи або смерті фізичної особи;

12.5.2. якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем відповідно до положень частин третьої і четвертої статті 4 Закону. Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, крім випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця.

Договір вважається припиненим:

після закінчення двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомісячного строку; або

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; або

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження  у справі, або з дати відкликання Орендарем позову.

Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою Підприємства;

12.5.3. (1) якщо цей договір набрав чинності, але акт приймання-передачі Підприємства не підписаний у передбачений цим договором строк.  Договір вважається припиненим з цієї підстави на 20-й робочий день після набрання чинності цим договором, якщо станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Орендодавець повинен скласти акт та повідомити Орендареві.

Або*:

12.5.3. (2) якщо цей договір набрав чинності, але акт приймання-передачі Підприємства не підписаний у передбачений цим договором строк.  Договір вважається припиненим з цієї підстави на 30-й робочий день після припинення договору з попереднім орендарем, якщо станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Орендодавець повинен скласти акт та повідомити Орендареві.

*Альтернативне формулювання пункту 12.5.3 застосовується, якщо договір є договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди (договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна, станом на дату оголошення аукціону.

12.5.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.6 цього договору, і при цьому договір вважається припиненим на дату, визначену відповідно до пункту 12.7 цього договору;

12.5.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.8 цього договору, і при цьому договір вважається припиненим на дату, визначену відповідно до пункту 12.9 цього договору;

12.5.6. за згодою сторін на підставі договору про дострокове припинення цього договору за згодою сторін з дати підписання акта повернення Підприємства з оренди;

12.5.7. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством.

12.6. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

12.6.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці;

12.6.2. використовує Підприємство не за основними видами діяльності, визначеними у пункті 7 Умов, або використовує Майно за забороненими видами діяльності, визначеними у додаткових умовах оренди;

12.6.3. передав Підприємство у користування або в суборенду іншій особі;

12.6.4. без письмового дозволу Орендодавця передав майно Підприємства у користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав майно в суборенду на підставі пункту 8.2 цього договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.6.5. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.6.6. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або уповноваженого органу управління здійснювати контроль за використанням Підприємства, виконанням умов цього договору;

12.6.7. порушує додаткові умови оренди, зазначені у пункті 12 Умов;

12.6.8. істотно порушує умови охоронного договору, копія якого є додатком до цього договору або передана Орендарю відповідно до вимог частини восьмої статті 6 Закону;

12.6.9. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, передбачених пунктом 3.6 цього договору.

12.7. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.6 цього договору, Орендодавець повідомляє Орендареві листом. У листі повинен міститись опис порушення і вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не більш як 30 робочих днів з дати надходження листа або у строк п’ять робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні Орендодавцем або уповноваженим органом управління контролю за використанням Підприємства. Лист пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Підприємства. 

Якщо протягом встановленого у листі часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове  припинення договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення договору, посилання на лист про усунення порушення, а також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його усунення.

Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання Орендодавцем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього Договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Підприємства. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні Орендодавця.

12.8. Цей договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Орендар отримає докази істотної невідповідної об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або в акті приймання-передачі.

12.9. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на припинення договору відповідно до пункту 12.8 цього договору, Орендар повинен письмово повідомити Орендодавцю із наданням відповідних доказів протягом трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 12.8 договору.

12.10. Якщо протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунені, Орендар надсилає Орендодавцю вимогу про дострокове припинення цього договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строку, встановленого у пункту 12.8 договору, задоволенню не підлягають.

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання  Орендарем Орендодавцю вимоги про дострокове припинення цього договору, крім випадків, коли Орендодавець надав Орендарю обґрунтовані зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом.

За відсутності зауважень Орендодавця, передбачених абзацом другим цього пункту, Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем акта повернення Майна з оренди. Повернення орендної плати, що була надміру сплачена Орендарем до бюджету, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12.11. У разі припинення договору:

поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою особи, визначеною у пункті 5.3 цього договору, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна, - власністю держави;

поліпшення майна Підприємства, зроблені Орендарем без згоди особи, визначені у пункті 5.3 цього договору, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.

12.12. Підприємство вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта повернення Підприємства з оренди.

13.Інше

13.1. Орендар письмово повідомляє Орендодавцю протягом п’яти робочих днів з дати внесення змін у найменуванні, місцезнаходженні, контактних даних і банківських реквізитах Орендаря. Орендодавець повідомляє Орендареві про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

13.2. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця, новий орендодавець стає стороною цього договору шляхом складення акта про заміну сторони у договорі оренди державного майна (далі - акт про заміну сторони) за формою, що розробляється Фондом державного майна і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується попереднім і новим орендодавцем та в той же день надсилається Орендарю листом (повідомленням про вручення і описом вкладення). Акт про заміну сторони складається у двох оригінальних примірниках. Новий орендодавець зобов’язаний опублікувати зазначений акт (протягом п’яти робочих днів від дати його надсилання Орендарю) в електронній торговій системі. Орендодавець за цим договором вважається заміненим з моменту опублікування акта про заміну сторін в електронній торговій системі.

У разі коли договір нотаріально посвідчено, то підписи посадових осіб попереднього і нового орендодавців на акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню.

13.3. У разі реорганізації Орендаря договір оренди зберігає чинність для відповідного правонаступника юридичної особи - Орендаря.

У разі виділу з юридичної особи - Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої особи прав і обов’язків, які витікають із цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця.

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з моменту внесення змін до цього договору.

Заміна Орендаря інша, ніж передбачена цим пунктом, не допускається.

13.4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються законодавством.

13.5. Цей Договір набирає чинності в день його підписання сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до закону договір підлягає нотаріальному посвідченню), крім випадку, передбаченого пунктом 2.1 цього договору. В такому разі договір набирає чинності в день надання Антимонопольним комітетом дозволу на концентрацію.

13.6. Цей договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

 

Підписи сторін:

Від Орендаря:

_____________

 

 

Від Орендодавця:

______________

 

 

 

Секретар сільської ради                                     Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ