Про внесення змін до Положення про Молодіжну раду

  • 435

                ПРОЄКТ                      

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                          V сесія  VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №      /21

  червень  2021 року                                                                   село Конятин

 

Про внесення змін до Положення про Молодіжну раду 

при Конятинській сільській раді ТГ

 

 

Керуючись  ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р, враховуючи рішення сесії Конятинської сільської ради від 18 лютого 2021 року № 09-03/21  «Про створення молодіжної ради при Конятинській сільській раді ТГ », сесія сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про молодіжну раду Конятинської сільської ради територіальної громади  в новій редакції згідно з додатком №1 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури,  охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 

 

Сільський голова                                                             Олексій СКРИПЧУК

 

 

Додаток  №1

до рішення    сесії 

Конятинської сільської ради

VІІІ скликання

від     2021 р. №         /21 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжну раду

Конятинської сільської ради територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1. Молодіжний консультативно-дорадчий орган Конятинської сільської ради територіальної громади утворюється як молодіжна рада при Конятинській сільській раді (далі — молодіжна рада).

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами Конятинської сільської ради (далі ? місцева рада) та їх посадових осіб, участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також положенням про молодіжну раду.

3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

5. Основними завданнями молодіжної ради є:

1) сприяння:

участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;

консолідації молодіжного руху на території Конятинської сільської ради територіальної громади ;

співпраці місцевої ради з благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

2) сприяння узгодженості дій місцевої ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

5) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення повноважень місцевою радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на місцеву раду завдань;

2) подає місцевій раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень місцевої ради, які впливають на життя молоді;

3) розробляє для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд місцевої ради не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням місцевою радою пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

5) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

6) бере участь у розробленні проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

7) розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії місцевої ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд місцевій раді;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

12) подає місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

13) подає щороку місцевій раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.

 

                                               ІІ. Права молодіжної ради

 

1. Молодіжна рада має право:

Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,комісії,експертні групи) відповідно до напрямків роботи, у разі необхідності,залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів,депутатів.

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради;

6) вносити пропозиції місцевій раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена місцева рада, а також право участі в засіданнях місцевої ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

 

ІІІ. Склад молодіжної ради та прядок її формування

3.1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами мінімальний склад якої  не менше 9 членів та не більш як 15 членів. Склад Молодіжної радивважається сформованим за умови затвердження не менше 9 членів.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки. 

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член Конятинської сільської ради територіальної громади віком від 14 до 35 років, що проживає на території громади.

3.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

3.4. Для формування складу Молодіжної ради голова сільської ради утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється головою сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи голова сільської ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

         До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати сільської ради, працівники сільської ради, представники інститутів громадянського суспільства, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

3.5. Не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення установчих зборів сільська рада оприлюднює на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

3.6. Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

− заяву у відповідній формі (Додаток 1);

− біографічну довідку (Додаток 2)

− копію паспорта громадянина України.

3.6. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням. 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 5 календарних дні до їх проведення.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

− невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;

− недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах. 

− недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

3.7. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа ініативної групи обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

3.8. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

3.9. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається голові сільської ради.

       3.10.  Голова сільської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює протокол установчих зборів та розпорядження на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.11. До складу Молодіжної Ради входять:

− голова Молодіжної ради;

− заступник голови Молодіжної ради;

− секретар Молодіжної ради; 

− члени Молодіжної ради.

3.12. Членство в  Молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в молодіжній раді;

неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

обрання члена молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

смерті члена молодіжної ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

3.13.Зміни у складі молодіжної ради затверджуються актом місцевої ради чи її посадової особи на підставі протоколу засідання молодіжної ради. Місцева рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

3.14.Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

- коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації місцевої ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним актом місцевої ради.

У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, місцева рада утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.4 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

ІV. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання. 

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим: 

− чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради; 

позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради,за ініціативою голови Конятинської сільської ради територіальної громади, голови молодіжної ради або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

− або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання. 

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів): 

− голови Молодіжної ради; 

− заступника голови Молодіжної ради; 

− секретаря Молодіжної ради.

         4.4. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну молодіжну раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

4.5.Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

− складення повноважень за його особистою письмовою заявою;

− вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;

− в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

4.6. Голова Молодіжної ради: 

4.6.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції. 

4.6.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради. 

4.6.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради. 

4.6.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

4.6.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування.

4.6.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу.

4.6.7. Щороку звітує на сесії Конятинськоїсільської ради.

4.7. Заступник голови Молодіжної ради: 

4.7.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. 

4.7.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради. 

4.7.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради. 

4.7.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради: 

4.8.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради. 

4.8.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді. 

4.8. 3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради. 

4.8.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів. 

4.8.5. Інформує  Конятинську сільську раду про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання. 

4.8. 6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік. 

4.8.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради. 

4.8.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради. 

4.8.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради. 

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

4.9. Члени Молодіжної ради:

4.9. 1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

4.9.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках: 

− власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження; 

− рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків; 

− втрата членом Молодіжної ради українського громадянства; 

− смерть члена Молодіжної ради.

4.9.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

− відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради; 

− невиконання рішень Молодіжної ради. 

4.9.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

4.9.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується розпорядженням сільського голови за поданням голови Молодіжної ради.

4.9.6. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. 

4.9.7. Член Молодіжної ради має право: 

− ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради; 

− представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади; 

− вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради; 

− брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради; 

− оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій. 

− член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

4.9.8. Член Молодіжної ради зобов’язаний: 

− брати участь в засіданнях Молодіжної ради; 

− виконувати рішення Молодіжної ради; 

− дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих. 

        4.10.За ініціативи молодіжної ради місцева рада може покласти здійснення функцій секретаря молодіжної ради на представника місцевої ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

4.11.Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради — член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

4.12. Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

4.13.Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

4.14.Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

          4.15.Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

      4.16.Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

4.17.Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

4.18.Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду місцевою радою.

4.19.Рішення місцевої ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

4.20.На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

       4.21.Установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради в рубриці “Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб.

     4.22.Місцева рада, при якій утворено молодіжну раду, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

   4.23.Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.

 

V. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду Конятинської сільської ради

5.2. Представники Конятинської сільської ради можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій Конятинськоїсільської ради  при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням сесії Конятинської сільської ради  за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням сесії Конятинськоїсільської ради  у разі:

− порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;

− порушення Молодіжною радою умов даного Положення;

− непроведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;

− за рішенням самої Молодіжної Ради. 

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Зоя Перепелиця